ประวัติสถานีตำรวจภูธรชะอำ

ก่อตั้งสถานีตำรวจภูธรชะอำก่อนปี พ.ศ.๒๕๐๐ (ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด)

เป็นอาคารเรือนไม้สองชั้น หลังคามุงกระเบื้อง มีบันไดทางขึ้น ๒ ทาง

มีผู้บังคับกอง ทำหน้าที่บังคับบัญชา และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในขณะนั้น

มีกำลังพลประมาณ ๕๐ นาย

ต่อมา ประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๑

อาคารหลังเก่าได้ทรุดโทรม จึงได้ทำการรื้อถอนก่อสร้างใหม่ เป็นอาคารเรือนไม้สองชั้น

มีสารวัตรใหญ่ เป็นผู้บังคับบัญชา มีกำลังพลประมาณ ๑๐๐ นาย

ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๕ ก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรหลังใหม่

และเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ได้เปิดอาคารอย่างเป็นทางการ

สถานีตำรวจภูธรชะอำ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ ถนนนราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๖๖๐.๖๕ ตารางกิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี


คำอธิบาย: http://www.amphoe.com/picture/37/am1225253295คำอธิบาย: http://www.amphoe.com/picture/37/place1225253412

คำขวัญจังหวัด   เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

คำขวัญอำเภอ    ทะเลใส หาดทรายขาว เจ้าพ่อเขาใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ คนจิตใจงาม

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ           ถนนนราธิป อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

หมายเลขโทรศัพท์           0-3247-1078,0-3247-2502

หมายเลขโทรสาร             0-3247-2502

เว็บไซต์อำเภอ                   www.amphoe.com

ข้อมูลทั่วไป


1.ประวัติความเป็นมา
อำเภอชะอำ ตั้งขึ้นเมืองปี พ.ศ.2440 ที่บ้านายาง หมู่ที่ 3  ตำบลนายาง เดิมใช้ชื่อว่า "อำเภอนายาง"  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2457  ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอนายาง ไปตั้งที่บ้านหนองจอกและเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นอำเภอหนองจอก เขตอำเภอ ท่ายาง ในปัจจุบัน จนกระทั่งหลังสงครามมหาเอเชียบูรพากระทรวงมหาดไทย
ได้ย้ายอำเภอหนองจอก มาตั้งที่ ต.ชะอำ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สะดวกแก่การปกครองและได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอชะอำ"เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2487 มี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป ประพันธ์พงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรเดิมชะอำมีชื่อว่า “ ชะอาน ” เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ ยกทัพมาทางใต้เพื่อไปปราบปรามพม่าทางด่านสิงขร ทรงนำทัพมาทางใต้ ทรงนำทัพมาที่เมืองนี้เพื่อไพร่พล ช้าง ม้าและล้างอานม้า จึงได้ชื่อว่า “ ชะอาน ” ต่อมาชื่อนี้จึงเพี้ยนมาเป็น “ ชะอำ ” ชะอำครั้งอดีตเริ่มมีความเจริญทางด้านทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ทางรถไฟสายใต้สร้างมาถึงในราวปี 2459 ชายหาดชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันมานานแล้ว แต่ในอดีตยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2464
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารในสมัยนั้นได้ออกสำรวจพื้นที่ชายทะเลที่ชะอำ ได้ทรงมาจับจอง
ที่ดินชายทะเลตำบลชะอำ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอนายาง พื้นที่ชายทะเลชะอำเมื่อสำรวจครั้งแรกยังเป็นเป็นอยู่ ส่วนด้านชายทะเลเป็นดงกระบองเพชรป่าหนามเสมาสลับกับต้นมะขามเทศและต้นรัก ชาวบ้านชะอำส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่สับปะรดและทำการประมง หมู่บ้านชะอำนั้นตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟบ้านชะอำทางทิศตะวันตกของทางรถไฟหมู่บ้านชายทะเลนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ที่บ้านปากคลองและบ้านหนองแจง เมื่อชะอำเริ่มเป็นที่รู้จักว่า เป็นเมืองชายทะเลที่สงบเงียบ  ธรรมชาติสวยงาม  อีกทั้งมีแหล่งน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีราษฎรอพยพมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากชุมชนเล็กๆขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นหมู่บ้านให้ชื่อว่าหมู่บ้าน “ สหคาม ”  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก พระบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงวางผังเมืองชะอำ วางผังตัดถนน และมีพระประสงค์เพื่อให้ชะอำเป็นที่พักตากอากาศตามแผนพัฒนาชะอำที่พระองค์ได้จัดทำขึ้น โดยมีกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  
และพระยามโนปกรณ์ฯ ร่วมเป็นที่ปรึกษา แผนพัฒนาชะอำมุ่งที่จะสร้างความเจริญให้ชะอำทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมทั้งการให้บริการด้านการท่องเที่ยวด้วย แบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกและระยะยาว ระยะแรกเป็นการจัดสรรที่ดินชายทะเลด้านทิศตะวันตก สำหรับแผนระยะยาวมุ่งที่จะสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองและจัดตั้งเป็นชุมชนพักผ่อนตากอากาศการพัฒนาชะอำได้ดำเนินไปตามแนวทางที่พระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้วางไว้ระยะหนึ่ง จนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการเจริญเติบโตในเขตชุมชนชายทะเลชะอำ เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศ จึงมีพระราชดำริตั้งกรรมการวางแผน
พัฒนาบริเวณชายทะเลชะอำ ให้เป็นสถานที่ตากอากาศสมบูรณ์แบบ โดยมีการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆอาทิเช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ถนนหนทาง โรงเรียน ฯลฯ และจึงโปรดเกล้าให้ร่างพระราชบัญญัติการจัดสร้างบำรุงสถานที่ท้องที่ชายทะเลทิศตะวันตก พุทธศักราช 2469 ขึ้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ในปีพุทธศักราช 2469

2.เนื้อที่/พื้นที่       660.65   ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป   มี 3 ฤดู

ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล                  9              แห่ง                        3.เทศบาล              3              แห่ง
2.หมู่บ้าน              67           แห่ง                        4.อบต.                   4              แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่             ทำประมง ทำสวน ทำไร่ ทำนา
2.อาชีพเสริม ได้แก่            รับจ้าง เลี้ยงสัตว์
3.จำนวนธนาคาร                มี 8 แห่ง ได้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์           032-433745-6
ธนาคารกรุงเทพ                  032-434047-9
ธนาคารกสิกรไทย              032-433895-6
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  032-434058
ธนาคารกรุงไทย                 032-471175
ธนาคารออมสิน                  032-471135
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา        032- 472047-51

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า     มี      -     แห่ง
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม                 ได้แก่      โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 032- 471372
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  032- 470295
โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  032- 456155,456156
โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา  032-448275,448134
2.มหาวิทยาลัย                     ได้แก่      มหาวิทยาลัยชิลเลอร์ แสตมฟอร์ด
วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเวฟเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดเพชรบุรี 032 - 594043-50
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
ทรัพยากทางน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ คลองส่งน้ำ ระบบชลประทานทะเล
ทรัพยากรป่าไม้ เป็นลักษณะป่าไม้เบญจพรรณ เช่น ไม้ยาง ไม้เหียง 
โดยมีป่าไม้ที่สำคัญ 5 แห่ง คือ
1.  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนมะทราง เนื้อที่ 456 ไร่ อยู่ในเขตตำบลชะอำ
2.  ป่าชะอำ - บ้านโรง เนื้อที่ 812 ไร่ อยู่ในเขตตำบลห้วยทรายเหนือและตำบลเขาใหญ่
3.  ป่าหมายเลข 7 เนื้อที่ 4,550 ไร่ อยู่ในเขตตำบลห้วยทรายเหนือและตำบลเขาใหญ่
4.  ป่าห้วยโปร่งงาม เนื้อที่ 1,640 ไร่ อยู่ในเขตตำบลห้วยทรายเหนือ
5.  ป่าถ้ำเสือ - โป่งแย้ เนื้อที่ 25,300 ไร่ อยู่ในเขตตำบลไร่ใหม่พัฒนาและเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 69,891  คน
2.จำนวนประชากรชาย      รวม 33,921  คน
3.จำนวนประชากรหญิง    รวม 35,839 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร       105.547 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
1.ทางบก              
- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4 ถนนเพชรเกษม
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -สถานีรถปรับอากาศ 032- 471615,471654
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  สถานนีรถไฟบ้านชะอำ 032- 471159

2.ทางน้ำ               
- ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -

3.ทางอากาศ        
- ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ      ได้แก่      สับปะรด อ้อย ข้าว
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ                        ได้แก่      (แม่น้ำ/บึง/คลอง) 
อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ม.6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ม.5 ต.สามพระยา อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งทราย ม.1 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำห้วยพุหวาย ม.5 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ ม.5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำหุบกะพง ม.1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ม.10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำบ้านอ่างหิน ม.6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำห้วยหนองยาว ม.6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไทร ม.5 ต.สามพระยา อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง ม.4  ห้วยท่าช้าง อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย ม.1 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำหุบใหญ่ ม.4 ต.สามพระยา อ.ชะอำ
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองขาม ต.1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่            -

 

 

 

 

 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ > ตำรวจภูธรภาค ๗ > ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี > สถานีตำรวจภูธรชะอำ

Copyright © 2016 By Cha-am Police Station. All Right Reserved สภ.ชะอำ 35 ถนนนราธิป  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี